Informace a materiály pro delegáty SBD Sušice na mimořádné Shromáždění delegátů dne 27.11.2013.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabude účinnosti 1. 1. 2014, má Stavební bytové družstvo Sušice za povinnost svoje stanovy přizpůsobit novému zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) a zejména pak zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen „ZOK“ nebo „zákon“).
Lhůta k povinné změně stanov je sice do 30. 6. 2014, ale vzhledem k tomu, že některá zákonná ustanovení budou platit již od počátku roku a vzhledem k tomu, že bude nutné stanovy přepracovat prakticky v plném rozsahu, rozhodlo se představenstvo, aby stanovy byly připraveny v návrhu do konce září 2013 a byly přeloženy ke schválení mimořádnému shromáždění delegátů do konce listopadu 2013. Mezi ustanovení, která platí od počátku roku patří například možnost zastavení členského podílu, spoluvlastnictví družstevního podílu a členství právnických osob. Další ustanovení (například zrušení možnosti ukončení nájemní smlouvy výpovědí již nejsou z pohledu prvního pololetí roku tak zásadní, přesto by jiné znění zákona a stanov mohlo přinést komplikace. Ke komplikaci stačí, že Výše uvedené předpisy dosud nenabyly účinnosti a jejich dopad není prověřen praxí. S některými ustanoveními nových předpisů jsou spojeny výkladové problémy, v horizontu několika let po účinnosti předpisů lze také teprve očekávat tvorbu judikatury. Další doprovodné předpisy k NOZ dopadající i na bytová družstva jsou ještě v legislativním procesu, jiné se teprve připravují. Lze tedy předpokládat, že text stanov bude i po vypracování aktualizován v závislosti na vývoji v této oblasti.

Povinné náležitosti stanov jsou uvedeny v § 553 ZOK a jsou jimi:
a) firma družstva,
b) předmět podnikání nebo činnosti,
c) výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
d) způsob a lhůta jejich splácení přistupujícím členem,
e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období,
g) podmínky vzniku členství v družstvu a
h) práva a povinnosti člena družstva.

Návrh stanov

Za první verzi stanov považujeme vzor Stanov SČMBD, který byl upraven do struktury a číslování našeho družstva. Další změny oproti tomuto vzoru budou uváděny v komentáři ke stanovám.

První vypracování - vzor SČMBD - dne 16.10.2013 verze odstraněna, aby nedošlo k záměně s novější verzí

Nové stanovy - verze 13.8.2013 - dne 16.10.2013 verze odstraněna, aby nedošlo k záměně s novější verzí

Konečná verze návrhu Stanov k 24.10.2013

Komentář

Komentář ke stanovám

Revize směrnic a pravidel

Revize směrnic, řádů a pravidel spočívá v tuto chvíli v přečíslování jednoltivých předpisů do jednotne číselné řady s tím, že některé směrnice byly představenstvem družstva zrušeny a u ostatních byla provedena kontrola platnosti zákonných ustanovení podle kterých byly vypracovány nebo na které je odvoláváno byla také provedena kontrola vazeb na nové stanovy. Směrnice nebyly měněny významově! Směrnice a pravidla budou zveřejněny v průběhu ledna na zabezpečených stránkách.

 

 

uživatel nepřihlášen
Login:

Heslo: